Tukijat


Jalkapallolehti on joukkorahoitteinen verkkolehti. Saamme rahoituksen lukijoiltamme, mikä tarkoittaa luonnollisesti, että kiitos lehden ilmestymisestä kuuluu tekijöiden lisäksi tukijoille. Osa tukijoistamme on halunnut pysyä anonyymeina hyväntekijöinä, mutta tässä on silti lista henkilöistä, joita ilman Jalkapallolehden tekeminen ei olisi mahdollista. Te tiedätte, mitä olette tehneet suomalaisen jalkapallokulttuurin ja urheilujournalismin eteen. Olemme siitä teille kiitollisia, ja niin ovat lukijammekin.

Tukijat 2015

Olli Alanen
Mikko Antila
Vantte Arola
Joel Björkqvist
Joni Collan
Christian de Casseres
Niko Eerikäinen
Asko Hakala
Juuso Hakala
Antti Heikkinen
Mikko Hämeenniemi
Mika Issakainen
Ari Joutsen
Antti Jörgensen
Tuomas Kaarkoski
Markus Karjalainen
Oskari Karppinen
Pekka Karvanen
Marko Karvinen
Pauli Kataja
Kalle Kemilä
Anssi Kemppi
Jaakko Ketola
Tiina Kinnunen
Antti Kiuru
Mikko Knuuttila
Ari Koli
Ville Kontio
Reino Kupari
Eetu Kupulisoja
Jari Kurokallio
Pete Käenmäki
Juho Kämäri
Jussi Laitinen
Antti Lehtonen
Tuukka Leino
Jelena Leppänen
Petteri Liikonen
Tony Liljeström
Jere Liukkonen
Toni Mantere
Jussi Mononen
Matias Mäenpää
Ismo Mäkelä
Riku Neuvonen
Antti Nieminen
Marko Niironen
Vili Nurmi
Pekka Nykänen
Olli Orvasto
Jussi Ottavainen
Juuso Paloniemi
Markus Paukkunen
Joel Paulus
Hilu Pelander
Hannu Penttinen
Jukka-Pekka Perälä
Matti Pietiläinen
Taneli Piirala
Rasmus Pinomaa
Petro Punna
Seppo Pylvänäinen
Ilkka Pyyhtiä
Janne Pärnänen
Jorma Rahkonen
Kari Rajainmäki
Jirka Rautavirta
Jaakko Rinne
Hannu Ruotsalainen
Juho Ryynänen
Jari Räisänen
Harri Saarinen
Ville Sairanen
Jenna Sandberg
Heikki Sarkkinen
Pekka Sippala
Jouni Sirkiä
Esa Suhonen
Turkka Suomi
Olli Teräs
Tuomo Timonen
Aki Toivonen
Jari Tolkkila
Hannu Tuominen
Henri Tuominen
Olli Tuominen
Jari Turpeinen
Kalle Turtiainen
Jouko Turunen
Juha Tuuna
Teemu Uimonen
Jussi Uotila
Tomi Vaara
Ville Valve
Vesa-Pekka Vartti
Atte Vilhunen
Markus Virtanen
Jani Vitikainen
Pekka Vitikka
Janne Virta
Jari Wallasvaara
Pyry Waltari
Juha Westerlund

Ja viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä
Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.